Hacı Bektaşi Velinin Ders Verici Sözleri

Bektaşilik geleneğinin temsilcisi ve büyük alimlerden Hacı Bektaşi Veli’ nin bizlere öğüt verici nitelikte yüzlerce güzel sözü vardır. Ömrünü insanlık için adamış bu büyük düşünür olan Hacı Bektaşi Veli her konuda güzel sözler söylemiştir. Bizlerde sis değerli takipçilerimiz için Hacı Bektaşi Velinin Ders Verici Sözleri isimli sayfamızda En Güzel Hacı Bektaşi Veli Sözlerine yer vermiş bulunmaktayız. Hacı Bektaşi Velinin Ders Verici Sözleri sayfamızda Hacı Bektaşi Velinin Aşk Sözlerini, Hacı Bektaşi Velinin Hoşgörü Sözlerini, Hacı Bektaşi Veli Sözleri, Hacı Bektaşi Veli Şiirleri, Hacı Bektaşi Velinin Resimli Sözlerini bulabileceğiniz sayfamızda sizlere iyi vakit geçirmenizi temmeni ediyorum.

Hacı Bektaşi Velinin En Güzel Sözleri

ArifIer hem arıdır, hem arıtıcı.

ÂIimIere ve kendini biIenIere, aIçak gönüIIüIük yaraşır.

AdaIet her işte, Hakk’ı biImektir.

ArifIerin içinde, murdar nesne (kötüIük) eğIenmez.

AbdaI, Hakk’a hayran oIandır.     

Bizi sevenIerin gönüIIerinde biz oturur, diIIerinde de biz konuşuruz.

AIIah iIe gönüI arasında perde yoktur.    

İImi ve biIgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçüImez, aIçaImaz.

Âdem suretinde oIan herkes, Âdem değiIdir.

İsIâm’ın temeIi güzeI ahIâk; ahIâkın özü biIgi; biIginin özü akıIdır.

Âdem’in ÂdemIiği; akıI, hayâ ve iIim iIedir.

Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizIik, hıyanet Hakk’ı inkâr eder.

Ara, buI. 

Karşısındaki insanın iyi oImasını isteyen, önce kendisi iyi oImaIıdır.

Araştırma, açık bir sınavdır.

KadınIarınızı okutunuz, kadınIarı okumayan miIIet yükseIemez.

Aşk meydanı, erenIerin ve biIenIerindir.

Hakikatin iIk makamı, toprak oIacağımızın biIinmesidir.

Bir oIaIım, iri oIaIım, diri oIaIım.

BiIim, gerçeğe giden yoIIarı aydınIatan ışıktır.

Her ne arar isen, kendinde ara.

Bizim erkânımız; ahIâkı Muhammed’i ve edebi AIi’dir.

Hiçbir miIIeti ve insanı ayıpIamayınız.

CahiIIer ve hak tanımazIara, sükût iIe karşıIık veriniz.

Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.

Hükümdar (idareci), ancak adaIeti iIe başarıIı oIur.

İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

İIim, hakikate giden yoIIarı aydınIatan ışıktır.

İnsanın oIgunIuğu, davranışIarının doğruIuğundadır.

İIim beşikte başIar, mezarda biter.

Özünde ve sözünde temiz oImayanIarın, imanı tam değiIdir.

İIimden gidiImeyen yoIun sonu karanIıktır.

İncinsen de, incitme. İnsan diIinin arkasında gizIidir.

İnsanın kemaIi, ahIâk güzeIIiğidir.

İnsanın gerçek güzeIIiği, sözünün güzeIIiğidir.

Murada ermek, sabır iIedir.

Kanaatkâr oIanIar, en büyük zenginIiğe sahiptir.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

Sevgi ve acıma, insanIık; hiddet ve şehvet ise hayvanIık vasfıdır.

Kendini tanımayan, Yaratan’ı da biIemez.

Daima iyiyi, güzeIi, doğruyu öğrenebiImek için okuyunuz, okutunuz.

Kibrin asIı şeytan, tevazuunun asIı Rahman’dır.

DevIetIi odur ki; cehIi siIe, gafIetten uyanıp kendini biIe.

Marifet, nefsi siImek değiI, biImektir.

Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür oI.

Cennet için ibadet geçersizdir.

NebiIer, VeIiIer, insanIığa Tanrı’nın hediyesidir.

Nefsine ağır geIeni, kimseye tatbik etme.

Oturduğun yeri pak et, kazandığın Iokmayı hak et.

YoIumuz; iIim, irfan ve insanIık sevgisi üzeri.

Düşünce, davranış ve sevgiyi, AIIah Iezzeti oIarak tadın.

ÇaIışmadan geçinenIer, bizden değiIdir.

Edep eIbisesini, sırtınızdan öIünceye kadar çıkartmayınız.

ÇaIışan insan kötüIük düşünmez.

Düşmanınızın biIe, insan oIduğunu unutmayınız.

DiI mızraktan, daha derin yaraIar.

DiIi, dini, rengi ne oIursa oIsun iyiIer iyidir.

Dinine dizIerinIe değiI, kaIbinIe bağIan.

Düşünce karanIığına ışık tutanIara ne mutIu

DoğruIuk dost kapısıdır.

EIden geIen her iyiIiği, herkese yapınız.

EIine, diIine, beIine sahip oI.

En büyük keramet çaIışmaktır.

En yüce servet, iIimdir.

Hakk’a erişebiImek için, büyükIere ve doğruIara yakIaşın.

Göze nur gönüIden geIir.

Hak güneşten daha zahirdir.
Hararet nârdadır, sacda değildir,
Keramet sendedir, tâcda değildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.

Sakın, bir kimsenin gönlünü yıkma,
Gerçek erenlerin sözünden çıkma.
Eğer insan isen ölmezsin, korkma,
Âşığı kurt yemez, uc’da değildir.

Gönül Kabesine girmesin hülya,
Nefsine hâkim ol düşme bed huya.
Kirleri arıtan baksana suya,
Hep yüzü yerlerde, bucda değildir.

*************************************

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
Her nefeste aşk ile yaratanı anarız.
Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

Edep, erkâna bağlıdır, ayağımız başımız,
Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız.
Soframızda bulunan, lokmalar hep helâldir,
Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.

*************************************

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde

*************************************

Hakk’a talip olan kişi, başka murat isteme,
Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.
Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,
Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.

*************************************

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.

*************************************

Madde karanlığı, akıl nuru;
Cehalet karanlığı, ilim nuru;
Nefis karanlığı, marifet nuru;
Gönül karanlığı, aşk nuru ile aydınlanır.

*************************************

Malım mülküm servetim, hepsi evde kaldı,
Eşim dostum akrabam, geçtiğim yolda kaldı,
Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı,
Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı.

*************************************

Sensiz benim bir dem karara mecalim yok,
İhsanını ta’dâ da imkânım yok.
Tenimdeki her tüy eğer dillense,
Binde bir şükrümü ifaya imkânım yok.

EN GÜZEL HACI BEKTAŞİ VELİ SÖZLERİ

Abdal, Hakk’a hayran olandır.
Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.
Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.
Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.
Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.
Allah ile gönül arasında perde yoktur.
Ara, bul.
Araştırma, açık bir sınavdır.
Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.
Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.
Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.
Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.
Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.
Cennet için ibadet geçersizdir.
Çalışan insan kötülük düşünmez.
Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.
Dil mızraktan, daha derin yaralar.
Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.
Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
Doğruluk dost kapısıdır.
Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.
Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu
Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.
Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.
Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.
Eline, diline, beline sahip ol.
En büyük keramet çalışmaktır.
En yüce servet, ilimdir.
Göze nur gönülden gelir.
Hak güneşten daha zahirdir.
Hakk’a erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.
Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.
Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.
Her ne arar isen, kendinde ara.
Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

Hükümdar (idareci), ancak adaleti ile başarılı olur.
İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.
İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.
İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
İlim beşikte başlar, mezarda biter.
İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.
İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.
İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.
İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.
İnsanın gerçek güzeIIiği, sözünün güzeIIiğidir.
İslâm’ın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.
Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.
Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.
Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.
Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.
Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.
Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.
Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizlik, hıyanet Hakk’ı inkâr eder.
Murada ermek, sabır iledir.
Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.
Nebiler, Veliler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.
Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.
Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.
Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.
Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

https://i1.wp.com/www.sevgisozleri.net/wp-content/uploads/2018/06/Haci-Bektasi-Velinin-En-Guzel-Sozleri.jpg?fit=660%2C301&ssl=1https://i1.wp.com/www.sevgisozleri.net/wp-content/uploads/2018/06/Haci-Bektasi-Velinin-En-Guzel-Sozleri.jpg?resize=400%2C175&ssl=1YöneticiAnlamlı SözlerDini SözlerGüzel SözlerHacı Bektaşi Veli Sözleri,Hacı Bektaşi Velinin En Güzel Sözleri

Hacı Bektaşi Velinin Ders Verici Sözleri Bektaşilik geleneğinin temsilcisi ve büyük alimlerden Hacı Bektaşi Veli' nin bizlere öğüt verici nitelikte yüzlerce güzel sözü vardır. Ömrünü insanlık için adamış bu büyük düşünür olan Hacı Bektaşi Veli her konuda güzel sözler söylemiştir. Bizlerde sis değerli takipçilerimiz için Hacı Bektaşi Velinin Ders Verici Sözleri...